História projektu

Občianske združenie Tekovan bolo založené hlavne z podnetu pani Janky Lelovskej. K zhmotneniu tejto myšlienky došlo na jeseň 2011. OZ chce pri svojich aktivitách spolupracovať najmä s partnerským OZ HronEko, ktoré je zamerané na mladšiu generáciu, vedením obce a OÚ Nový Tekov, kúltúrnymi a spoločenskými organizáciami a vlastne s každým, kto príde s dobrým nápadom alebo myšlienkou.  

Hlavné ciele a zámery OZ Tekovan

  • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, záujmových krúžkov, vzdelávacích podujatí a kurzov najmä pre starších ľudí a dôchodcov,

  • spolupodieľanie sa na aktivitách zameraných na environmentálnu problematiku a životné prostredie,

  • zabezpečovať stretnutia klubového typu pre dôchodcov,

  • spolupodieľať sa na podujatiach organizovaných inými záujmovými organizáciami a občianskymi združeniami v okolí.

  • podpora a rozvoj telesnej kultúry a športu najmä pre starších ľudí,

  • sprostredkovávanie poradenstva v oblasti sociálnej starostlivosti a právnej ochrany dôchodcov,

  • činnosť združenia bude hlavne zameraná na aktivity pre vekovú kategóriu 50 rokov a viac.